REGULAMIN

Regulamin Wypożyczalni Gemino Sp. z o. o.

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki oddawania w najem pojazdów przez Gemino Sp. z o. o., prawa i obowiązki stron zawartej umowy najmu pojazdu, zakres odpowiedzialności Najemcy za wynajęty pojazd, wysokość kar umownych oraz przypadki, w których Wynajmujący może je naliczyć Najemcy.
 2. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć:
 3. Gemino Sp. z o. o.– . z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000726659, NIP: 8971854335, REGON: 369962256, adres do korespondencji: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, reprezentowaną przez Michała Mika – Prezesa Zarządu, oferujący i zawierający
  w ramach swojego przedsiębiorstwa umowy najmu pojazdów osobowych;
 4. Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną umowy najmu pojazdu zawartej z Gemino Sp. z o. o.;
 5. Użytkownik – Najemca bądź inna osoba korzystająca z pojazdu wynajętego Najemcy przez Gemino Sp. z o. o.i kierująca tym pojazdem;
 6. Zainteresowany – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawnych, zainteresowana zawarciem
  z Gemino Sp. z o. o. umowy najmu pojazdu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie należy stosować przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. W razie odmiennego uregulowania w umowie najmu pojazdu spraw objętych Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

Najemca i Użytkownik

§ 2.

 1. Stroną zawartej z Gemino Sp. z o. o.umowy najmu pojazdu lub Użytkownikiem najmowanego pojazdu może zostać osoba fizyczna, która:
 2. ukończyła 25 lat, posiada uprawnienia do kierowania pojazdem danej kategorii i okaże Gemino Sp. z o. o.ważne prawo jazdy, z tym zastrzeżeniem, że Gemino Sp. z o. o. może odmówić zawarcia umowy najmu pojazdu z osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdem danej kategorii przez okres krótszy niż 1 rok oraz odmówić wyrażenia zgody na korzystanie z pojazdu przez takiego Użytkownika;
 3. na żądanie Gemino Sp. z o. o.okaże ważny dokument tożsamości, tj. dowód osobisty lub paszport,
 4. na podstawie rozmowy z przedstawicielem Gemino Sp. z o. o.lub odbytej na Gemino Sp. z o. o. jazdy próbnej daje rękojmię należytego wykonania umowy i korzystania z pojazdu zgodnie z jego właściwościami oraz przeznaczeniem.
 5. Jeżeli Zainteresowanym jest inny podmiot niż osoba fizyczna, osoba działająca w imieniu Zainteresowanego, poza dokumentami, o których mowa w ust 1 zobowiązana jest przedstawić Gemino Sp. z o. o.dokument potwierdzający jej umocowanie do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz Najemcy.
 6. W uzasadnionych przypadkach Gemino Sp. z o. o.może uzależnić zawarcie umowy najmu pojazdu z Zainteresowanym od dodatkowych przesłanek bądź od przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Obowiązywanie umowy

§ 3.

 1. Umowa najmu pojazdu zawarta jest na czas określony w umowie zawartej pomiędzy Gemino Sp. z o. o.a Najemcą.
 2. Najemca jest uprawniony do korzystania z pojazdu w okresie obowiązywania umowy najmu. W dniu określonym w umowie najmu pojazdu jako ostatni dzień obowiązywania umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu.
 3. W przypadku, gdy Najemca zainteresowany jest korzystaniem z pojazdu w okresie dłuższym niż wynikający z umowy najmu, powinien co najmniej na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy ustalić możliwość przedłużenia okresu najmu pojazdu, kontaktując się w tym celu z Gemino Sp. z o. o. osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku potwierdzenia przez Gemino Sp. z o. o., zobowiązany jest zapłacić z góry za dodatkowy okres korzystania z pojazdu, chyba że Gemino Sp. z o. o. wyrazi zgodę na zapłatę czynszu najmu z dołu.
 4. W przypadku korzystania przez Najemcę z pojazdu w okresie dłuższym niż wynikający z umowy najmu bez zachowania procedur określonych w ustępach poprzedzających, Gemino Sp. z o. o. będzie uprawniony do żądania od Najemcy czynszu najmu i opłaty dodatkowej w wysokości określonej umową najmu za każdy rozpoczęty dzień po ostatnim dniu obowiązywania umowy najmu pojazdu wynikającym z jej treści.

§ 4.

 1. Gemino Sp. z o. o. wydaje Najemcy pojazd, a Najemca zwraca pojazd Gemino Sp. z o. o. na podstawie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy najmu pojazdu i określającego m.in. markę, model, właściwości, stan techniczny i stan czystości najmowanego pojazdu w chwili jego wydania Najemcy oraz w chwili jego zwrotu.
 2. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania przez Najemcę Protokołu Zdawczo – Odbiorczego przy zwrocie pojazdu Gemino Sp. z o. o. jest uprawniony do jednostronnego wypełnienia i podpisania tego Protokołu.
 3. Gemino Sp. z o. o. zawiera umowy najmu, wydaje pojazdy Najemcom oraz przyjmuje zwracane po ustaniu stosunku najmu pojazdy wyłącznie w godzinach swojej pracy oraz w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, tj. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław lub w wyznaczonym przez Gemino Sp. z o. o. miejscu. Gemino Sp. z o. o.pracuje w dni niebędące dniami ustawowo wolnymi do pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00 oraz soboty, w godzinach od 9:00 do 14:00.
 4. Niezwrócenie pojazdu po ustaniu stosunku najmu w miejscu i czasie, o których mowa w ust. 1, niezależnie od przyczyny, uprawnia Gemino Sp. z o. o.do obciążenia Najemcy określonym umową najmu pojazdu czynszem najmu oraz opłatą dodatkową za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zwrocie pojazdu.
 5. W przypadku gdy najęty pojazd, niezależnie od przyczyny, znajdzie się w stanie uniemożliwiającym przyjazd nim do miejsca zwrotu pojazdów, określonego w ust. 1, Najemca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić dostarczenie pojazdu do miejsca zwrotu przy pomocy lawety.

Prawa i obowiązki stron

§ 5.

 1. Uprawniony do kierowania najętym pojazdem jest wyłącznie Najemca lub Użytkownik.
 2. Najemca ponosi względem Gemino Sp. z o. o. odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób korzystających z najętego pojazdu jak za swoje własne i jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w pojeździe przez te osoby.
 3. Odpowiedzialność Najemcy za najęty pojazd trwa od chwili wydania mu pojazdu przez Gemino Sp. z o. o. do chwili zwrotu pojazdu i podpisania Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
 4. Jeżeli umowę najmu pojazdu zawarto na okres dłuższy niż 30 dni, Najemca na żądanie Gemino Sp. z o. o. zobowiązany jest raz na 30 dni umożliwić Gemino Sp. z o. o. wykonanie kontroli stanu najętego pojazdu.
 5. W celu wykonania kontroli, o której mowa w ust. 4, Gemino Sp. z o. o. może wyznaczyć z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem termin, w którym Najemca zobowiązany będzie podstawić pojazd do miejsca wydania Najemcy pojazdu w dniu zawarcia umowy najmu.
 6. W przypadku uchylania się przez Najemcę od obowiązków wynikających z ust. 4 i 5 Gemino Sp. z o. o. uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6.

 1. Gemino Sp. z o. o. oddaje Najemcy w najem pojazd wolny od usuwalnych zabrudzeń, sprawny technicznie, z wypełnionym zbiornikiem paliwa, w stanie umożliwiającym korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, właściwościami i przepisami prawa.
 2. Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a po zakończeniu stosunku najmu do zwrotu pojazdu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.
 3. Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności, mających na celu zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem, w tym między innymi:
 4. opuszczając pojazd powinien zawsze zamykać drzwi przy użyciu kluczyka, włączać zamontowane w pojeździe urządzenia antywłamaniowe, nie pozostawiać w pojeździe dokumentów dotyczących pojazdu, w tym przede wszystkim polisy OC i dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków, a także nie pozostawiać w pojeździe w widocznym miejscu rzeczy przedstawiających wartość,
 5. wykonywać bieżącą kontrolę stanu pojazdu, obejmującą w szczególności: sprawdzenie stanu kół i opon, poziomu oleju, sprawności świateł, stanu paliwa, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego, a w razie potrzeby powinien uzupełnić je na własny koszt,
 6. stosować odpowiedni dla danego typu pojazdu rodzaj paliwa, wskazany przy wlewie paliwa,
 7. korzystać z pojazdu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami prawa o ruchu drogowym,
 8. poruszać się po drogach przeznaczonych do ruchu pojazdów takich jak wynajęty, przy uwzględnieniu właściwości pojazdu, w tym między innymi rodzaju i wysokości nadwozia,
 9. nie pozostawiać pojazdu w miejscach, w których może być narażony na uszkodzenie,
 10. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z popełnionymi wykroczeniami drogowymi w okresie najmu pojazdu, a dodatkowo na rzecz Gemino Sp. z o. o. kwotę 250,00 zł brutto jako koszty za przekazanie np. mandatu karnego z fotoradaru, za złe parkowanie i inne.  
 • W najętym pojeździe zabronione jest spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych, spożywanie substancji odurzających i zakazanych oraz używanie substancji pozostawiających trwały zapach lub zabrudzenia.
 • Zabronione jest przewożenie najętym pojazdem zwierząt bez stosownego zabezpieczenia, rzeczy nieprzeznaczonych do przewożenia pojazdami osobowymi, w szczególności przedmiotów o znacznej masie oraz przedmiotów o rozmiarach niepozwalających na umieszczenie ich w zamkniętym bagażniku.
 • Najęty pojazd nie może być wykorzystywany do holowania innych pojazdów, poruszania się
  w połączeniu z przyczepami, urządzeniami lub przedmiotami.

§ 7.

 1. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Gemino Sp. z o. o. o każdym przypadku awarii, uszkodzenia, udziału w wypadku komunikacyjnym, utraty najętego pojazdu, a jeżeli zachodzi podejrzenie, że doszło do nich wskutek czynu zabronionego, to także do niezwłocznego powiadomienia policji.
 2. Jeżeli zdarzenia, o których mowa w ust. 1 nastąpiły z winy Najemcy bądź osób, za które ponosi on odpowiedzialność w świetle przepisów prawa, umowy najmu pojazdu lub Regulaminu Gemino Sp. z o. o. może żądać od Najemcy zwrotu wynikłych ze zdarzenia kosztów, w szczególności zwrotu kosztów naprawy, holowania, parkingu strzeżonego.
 3. W razie awarii najętego pojazdu lub jego uszkodzenia Najemca nie jest uprawniony do podejmowania bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Gemino Sp. z o. o. żadnych czynności mających na celu naprawę pojazdu, w szczególności nie jest uprawniony do wykonywania napraw sumptem własnym ani do powierzenia naprawy pojazdu wybranemu przez siebie warsztatowi samochodowemu.
 4. Jeżeli pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek zawinionego zachowania podmiotów trzecich, Najemca zobowiązany jest do współdziałania z Gemino Sp. z o. o. w postępowaniu mającym na celu uzyskanie od nich odszkodowania, w szczególności do sporządzenia na piśmie oświadczenia opisującego okoliczności zdarzenia, oświadczenia o swojej trzeźwości lub zapiętych pasach w chwili zdarzenia.  
 5. W przypadku braku możliwości uzyskania odszkodowania od podmiotu, o którym mowa
  w ust. 4 wskutek braku współdziałania Najemcy Gemino Sp. z o. o. będzie uprawniony do żądania odszkodowania od Najemcy.

Korzystanie z pojazdu poza granicami kraju

§ 8.

 1. Najemca jest uprawniony do korzystania z najętego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a za zgodą Gemino Sp. z o. o. wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, także poza granicami kraju.
 2. Przez okres korzystania przez Najemcę z pojazdu poza granicami kraju, Gemino Sp. z o. o. może żądać podwyższenia czynszu najmu określonego umową najmu pojazdu o kwotę nie wyższą niż trzykrotność czynszu najmu za każdy dzień korzystania z pojazdu za granicą, chyba że
  z umowy najmu wynika, że Najemca jest uprawniony do korzystania z pojazdu poza granicami kraju, a określony umową czynsz najmu uwzględnia tę okoliczność.  
 3. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynikających z ewentualnej konieczności dostosowania wyposażenia pojazdu do przepisów prawa obowiązujących na terytorium państwa, w którym Najemca zamierza korzystać z pojazdu.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Gemino Sp. z o. o., że Najemca z naruszeniem postanowień poprzedzających korzystał z pojazdu poza granicami kraju, Gemino Sp. z o. o. jest uprawniony do żądania od Najemcy za czas korzystania z pojazdu za granicą czynszu najmu w maksymalnej wysokości wynikającej z ust. 2.

Urządzenia GPS

§ 9.

 1. Pojazd stanowiący przedmiot najmu jest wyposażony w urządzenia pozwalające na jego lokalizację, śledzenie lub rejestrowanie trasy przejazdu, na co Najemca, akceptując Regulamin, wyraził zgodę.
 2. Najemca nie jest uprawniony do usuwania urządzeń, o których mowa w ust. 1 ani do wpływania na ich prawidłowe działanie. W przypadku stwierdzenia przez Gemino Sp. z o. o., że urządzenia te nie działają lub działają nieprawidłowo, Gemino Sp. z o. o. może zażądać podstawienia pojazdu w miejsce wskazane przez Gemino Sp. z o. o., celem wymiany lub naprawienia tych urządzeń albo może żądać dokonania przez Najemcę mieszczących się w granicach jego kompetencji czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania tych urządzeń.
 3. W przypadku niepodstawienia pojazdu w miejsce wskazane przez Gemino Sp. z o. o. bądź niepodjęcia czynności wskazanych w ust. 2, Gemino Sp. z o. o. może żądać od Najemcy zapłaty kary umownej w kwocie 1000 zł brutto Gemino Sp. z o. o. może również rozwiązać umowę najmu pojazdu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku braku możliwości nawiązania z Najemcą kontaktu telefonicznego w celach wskazanych w ust. 2 przez co najmniej jedną dobę licząc od chwili stwierdzenia niedziałania lub nieprawidłowego działania urządzeń, o których mowa w ust. 1, Gemino Sp. z o. o. może zawiadomić policję o podejrzeniu popełnienia na jego szkodę przestępstwa przywłaszczenia pojazdu. Gemino Sp. z o. o. w takim wypadku może również żądać zapłaty kary umownej w kwocie 5 000,00 zł lub rozwiązać umowę najmu pojazdu ze skutkiem natychmiastowym.

Rozwiązanie umowy

§ 10.

 1. Umowa najmu pojazdu ulega rozwiązaniu po upływie okresu wskazanego w umowie albo po upływie ustalonego przez strony przedłużonego okresu jej obowiązywania.
 2. Gemino Sp. z o. o. jest uprawniony do rozwiązania z Najemcą umowy najmu pojazdu ze skutkiem natychmiastowym i żądania natychmiastowego zwrotu najętego pojazdu w przypadku, gdy Najemca korzysta z pojazdu w sposób niezgody z umową najmu pojazdu, z Regulaminem,
  z przepisami prawa, naraża pojazd na utratę lub uszkodzenie.
 3. Najemca jest uprawniony do rozwiązania z Gemino Sp. z o. o. umowy najmu pojazdu ze skutkiem natychmiastowym, zwracając przy tym pojazd, w przypadku, gdy Gemino Sp. z o. o. narusza przepisy prawa, postanowienia umowy najmu pojazdu bądź Regulaminu.

Czynsz najmu, inne świadczenia

§ 11.

 1. Z tytułu korzystania z pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gemino Sp. z o. o. czynszu najmu w kwocie określonej umową najmu pojazdu.
 2. Zapłata czynszu najmu pojazdu następuje przelewem bankowym, chyba że umowa najmu określa inne zasady zapłaty, w szczególności zapłatę czynszu najmu z dołu.

§ 12.

 1. Gemino Sp. z o. o. przy zawarciu umowy najmu pojazdu może żądać od Najemcy wpłacenia kaucji w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotności czynszu najmu za cały okres obowiązywania umowy.
 2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 zabezpiecza roszczenia Gemino Sp. z o.o. wynikające z niniejszej Umowy, w szczególności roszczenia o: zapłatę czynszu najmu, zapłatę opłaty dodatkowej w przypadku korzystania z pojazdu po upływie okresu obowiązywania umowy, zwrot kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego z winy Najemcy, zwrot kosztów czyszczenia pojazdu zabrudzonego przez Najemcę bądź o zapłatę kar umownych określonych w Regulaminie.
 3. W dniu zwrotu pojazdu, po podpisaniu Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, Gemino Sp. z o. o. zwróci Najemcy wpłaconą kaucję, po uprzednim ewentualnym potrąceniu przysługujących Wynajmującemu względem Najemcy roszczeń, o których mowa w ust. 2.

§ 13.

 1. Najemcę obciążają w pełnej wysokości koszty, opłaty i kary związane z pojazdem, w tym opłaty za parkowanie, przejazdy po drogach płatnych, powstałe lub dotyczące okresu obowiązywania umowy najmu pojazdu lub bezumownego korzystania przez Najemcę z pojazdu.
 2. W przypadku spełnienia przez Gemino Sp. z o. o. świadczeń określonych w ust. 1 za Najemcę, Najemca zobowiązany do niezwłocznego zwrotu tych świadczeń Gemino Sp. z o. o. w pełnej wysokości.

Kary umowne

§ 14.

 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Najemcę umowy najmu pojazdu następuje poprzez zapłatę kar umownych wymienionych w poniższych ustępach.
 2. Gemino Sp. z o. o. może żądać zapłaty odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, w zależności od klasy wynajętego pojazdu:

– Bus – 25 000,00 zł

– Segment F – 50 000,00 zł

 1. Gemino Sp. z o. o. może żądać kar umownych w przypadku:
 2. uszkodzenia lub utraty:
 3. kluczyków lub pilota do pojazdu – w kwocie 3 000.00 zł,
 4. przekazanych przez Gemino Sp. z o. o. dokumentów dotyczących pojazdu – w kwocie 2 500,00 zł,
 5. opony – w kwocie 6 000,00 zł (kpl.),
 6. kołpaka (1 szt.) – w kwocie 100,00 zł,
 7. felga (1 szt.) – w kwocie 1 000,00 zł,
 8. lewarka – w kwocie 400,00 zł,
 9. radia – w kwocie 3 000,00 zł,
 10. anteny – w kwocie 1 000,00 zł,
 11. nawigacji – w kwocie 4 000,00 zł,
 12. rolety samochodowej – w kwocie 500,00 zł,
 13. lusterka (1 szt.) – w kwocie 1 000,00 zł,
 14. haka holowniczego – w kwocie 700,00 zł,
 15. gaśnicy – w kwocie 100,00 zł,
 16. apteczki – w kwocie 100,00 zł,
 17. trójkąta ostrzegawczego – w kwocie 100,00 zł,
 18. koła zapasowego – w kwocie 1 000,00 zł,
 19. tablicy rejestracyjnej – w kwocie 1 500,00 zł,
 20. urządzenia, o którym §9 ust.1 – w kwocie 5 000,00 zł,
 21. usuwalnego zabrudzenia wnętrza pojazdu, w tym tapicerki – w kwocie 500,00 zł,
 22. usuwalnego zabrudzenia bagażnika pojazdu – w kwocie 500,00 zł,
 23. nieusuwalnego zabrudzenia wnętrza pojazdu, w tym tapicerki – w kwocie 3 000,00 zł,
 24. nieusuwalnego zabrudzenia bagażnika – w kwocie 1 500,00 zł,
 25. zanieczyszczenia pojazdu w sposób pozostawiający zapach pojeździe w dniu zwrotu – w kwocie 1 500,00 zł,
 26. uszkodzenia tapicerki, innego elementu wewnątrz pojazdu – w kwocie 3 000,00 zł,
 27. zarysowania lub otarcia karoserii pojazdu – w kwocie 4 000,00 zł,
 28. uszkodzenia błotnika – w kwocie 3 000,00 zł,
 29. wgniecenia drzwi lub maski – w kwocie 3 000,00 zł,
 30. uszkodzenia lub zniszczenia szyby – w kwocie 6 000,00 zł,
 31. uszkodzenia lub utraty wycieraczek – w kwocie 500,00 zł,
 32. uszkodzenia zamków w drzwiach – w kwocie 6 000,00 zł,
 33. uszkodzenia części pojazdu – w kwocie 2 000,00 zł za każdą część,
 34. podmienienia części pojazdu – w kwocie 4 000,00 zł za każdą część,
 35. jednostronnego uszkodzenia pojazdu – w kwocie 10 000,00 zł,
 36. wielostronnego uszkodzenia pojazdu – w kwocie 25 000,00 zł,
 37. naruszenia zakazu, o którym mowa w §6 ust. 4 – w kwocie 2 500,00 zł,
 38. naruszenia zakazu, o którym mowa w §6 ust. 5 – w kwocie 2 000,00 zł,
 39. naruszenia zakazu, o którym mowa w §6 ust. 6 – w kwocie 2 000,00 zł,
 40. uszkodzenie pojazdu niepozwalające na naprawę – w kwocie 100 000,00 zł,
 41. przekroczenia określonego umową najmu pojazdu limitu kilometrów – w kwocie 0,90 zł za każdy kilometr ponad określony umową limit.
 42. W przypadku, gdy w chwili zwrotu najętego pojazdu zbiornik paliwa nie jest pełny, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gemino Sp. z o. o. kwoty 8 zł za każdy litr paliwa brakujący do zapełnienia zbiornika.

WSZYSTKIE CENY SĄ CENAMI BRUTTO

Postanowienia końcowe

§ 15.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy najmu pojazdu jest Gemino Sp. z o. o.. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy najmu. Osobie której dane dotyczą przysługuje dostęp do tych danych w dowolnym momencie oraz do ich poprawienia.

§ 16.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2021